ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle coaching trajecten, workshops en georganiseerde evenementen (zoals de weekenden) van body2mind.

1.Toepasselijkheid algemene voorwaarden en begrippen 
1.1 De algemene voorwaarden van body2mind zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met body2mind en alle daarmee verband houdende handelingen die met haar zijn overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden verstaat men onder u als opdrachtgever: een natuurlijk persoon die met body2mind een overeenkomst aangaat. Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten is tussen de opdrachtgever en body2mind betreffende de coaching, begeleiding, advisering in de ruimste zin van het woord.

 1. Gezondheid/aansprakelijkheid
  2.1 De begeleiding is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Body2mind is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voorvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door body2mind.
  2.2 De geboden begeleiding is geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling, wel is het een goede aanvulling. Body2mind stelt geen medische diagnoses. Raadpleeg dus altijd een arts bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.
  2.3. Met uw aanmelding verklaart u akkoord te gaan met het feit dat u op de hoogte bent dat de heen en terugreis, evenals de deelname aan een coaching traject, een workshop of een weekend geheel voor eigen risico is.
 2. Privacyverklaring en geheimhoudingsplicht
  Body2Mind, gevestigd aan Nijhofflaan 166, 3906 ET Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

3.1 Contactgegevens
www.Body2Mind.nl
Nijhofflaan 166, 3906 ET
Veenendaal
0622200023

H.J.J.F. van den Berk is de Functionaris Gegevensbescherming van Body2Mind. Hij is te bereiken via info@body2mind.nl

3.2 Persoonsgegevens die wij verwerken. Body2Mind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht – Geboortedatum – Adresgegevens – Telefoonnummer

– E-mailadres – Locatiegegevens – Bankrekeningnummer – Gezondheid (mentaal/fysiek).

3.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Body2Mind verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid, zowel mentaal als fysiek.

3.4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Body2Mind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het maken van een verslag aangaande de op betreffende dag behandelde onderdelen.

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij u af te geven of uit te voeren.

– Body2Mind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn:

– Gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– Het afhandelen van uw betaling.

3.5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Body2Mind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 2 jaar na laatste begeleiding > eventuele vervolg begeleiding.

Personalia > 2 jaar na laatste begeleiding > eventuele vervolg begeleiding.

Adres  > 2 jaar na laatste begeleiding > eventuele vervolg begeleiding.

Gezondheid (mentaal/fysiek) > 2 jaar na laatste begeleiding > eventuele vervolg begeleiding.

 

3.6 Delen van persoonsgegevens met derden. Body2Mind verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien er door derden persoonlijke gegevens worden gevraagd voor het uitvoeren van haar of zijn taak (bv. arts) zal dit alleen gegeven worden met schriftelijke toestemming van u.

3.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Body2Mind en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@body2mind.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Body2Mind wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

3.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Body2Mind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@body2mind.nl. Body2Mind heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – AVG beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

3.8 Opslag persoonlijk dossier bijzondere gegevens. Bij body2mind slaan we de bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsontwikkeling zowel fysiek als mentaal en aanverwante informatie op in een papieren dossier. Deze worden opgeslagen in afgesloten dossierkast. Ook hier kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw bijzondere persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw bijzondere persoonsgegevens sturen naar info@body2mind.nl.

3.9 Geheimhoudingsplicht. Body2mind is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in kader van de sessies en trajecten, workshops en weekenden, tenzij er vermoedens van mishandeling zijn, dan is body2mind genoodzaakt derden in te schakelen.

 1. Betaling 
  4.1 De betaling is, na het verkrijgen van een factuur, op Rabokrekening van body2mind vermeld op de factuur, tenzij anders overeengekomen. Er geldt een betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal body2mind genoodzaakt zijn maximaal 2 betalingsherinneringen te sturen. Is na 7 dagen na de 1e betalingsherinnering het bedrag niet ontvangen, dan volgt er een 2e betalingsherinnering vermeerderd met € 20,- extra (administratie)kosten. Is na 7 dagen het bedrag wederom niet ontvangen, dan zal de vordering uit handen worden gegeven en alle kosten conform de wet volledig voor rekening komen van opdrachtgever.
  4.2 In geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enig op opdrachtgever rustende verplichting, is body2mind gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere begeleiding te staken c.q. de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere haar toekomende rechten.
  4.3 Indien u na schriftelijke aanmaning uw verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan de overeenkomst geheel of voor het gebrekkige gedeelte door body2mind worden ontbonden onverminderd het recht op vergoeding van alle (ontbindings-) schade.
 2. Annuleren 
  5.1 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de behandeling, consult of coaching traject geannuleerd worden. De annulering dient telefonisch en/of via email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is body2mind gerechtigd de gereserveerde tijd aan de deelgenoot in rekening te brengen.
 3. Intellectuele eigendom 
  6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde boeken, mappen, teksten, tekeningen, mallen, ontwerpen, documenten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “informatie”) berusten uitsluitend bij body2mind
  6.2 Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te vermenigvuldigen, te kopiëren of te (laten) vervaardigen, tenzij body2mind schriftelijke toestemming heeft verleend.
  6.3 Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar onderwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens u verstrekt, wordt body2mind gegarandeerd dat het gebruik daarvan haar niet in strijd zal brengen met wettelijke of andere voorschriften of beschermende rechten van derden en is body2mind gevrijwaard tegen alle aanspraken verband houdende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.
 4. Begeleiding van Kinderen
  7.1 Body2mind is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding, middels een handtekening op de overeenkomst. De gezaghebbende ouder draagt zorg voor dat de eventuele gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding. Body2mind kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het informeren van de gezaghebbende partner.
 5. BTW 
  8.1 De prijzen die zijn exclusief BTW.

8.2 De prijzen worden berekend naar draagkracht van de te begeleiden personen.

 

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van body2mind is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis met body2mind, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

 1. Klachtenregeling
  10.1 Body2mind is aangesloten bij Stichting Stibag. De bij Stibag aangesloten professional zal alles in het werk stellen u goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent. Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met body2mind, die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. Stichting Stibag heeft afspraken met een extern bureau voor klachtenbehandeling. Wanneer de bij Stibag aangesloten professional er met u niet uitkomt kan u een beroep doen op dit bureau.

DISCLAIMER 
Op de website van body2mind, te weten www. body2mind.nl wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Body2mind streeft ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en body2mind neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie en zij is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt vanaf www.body2mind.nl. De informatie op deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan body2mind niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd of worden verspreid. Tevens mag niets zonder voorafgaande toestemming worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook. Body2mind aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Body2mind is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen. Lees ze goed door, als u een afspraak voor een behandeling bij body2mind maakt is dat tevens een bevestiging dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 • De behandeling is GEEN vervanging van een reguliere behandeling, zorg en medicijnen. Wijs de reguliere geneeskunde nooit van de hand. Heeft u op voorhand klachten dan dient u eerst een arts te hebben bezocht.
 • Alle behandelingen zijn op afspraak. De behandelingen vinden in principe plaats op locatie van body2mind, mits er andere afspraken zijn gemaakt. Bij afspraken op locatie elders zal de deelgenootrekening moeten houden met bijkomende reiskosten (€ 0,25 per km) en de kosten van de benodigde reistijd.
 • Alles wat in het contact tussen de behandelaar en de deelgenoot besproken wordt blijft vertrouwelijk. De behandelaar treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten. Alleen de deelgenoot heeft het recht zelf te beslissen wat naar buiten komt.
 • De deelgenoot is zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat u zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de therapie.
 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelgenoot en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandelingen.
 • Wanneer de behandelaar de overtuiging heeft om welke reden dan ook de deelgenoot niet verder te kunnen helpen, wordt dit tussen partijen besproken en wordt de behandeling afgerond. Andersom, als blijkt dat de  deelgenoot zich onvoldoende gesteund voelt in het behandelproces kan de deelgenoot te allen tijden de behandelrelatie verbreken. Dit besluit wordt ook tussen beide partijen besproken.
 • Met de deelgenoot worden prijsafspraken gemaakt. In de regel is dit een vaste prijsafspraak op basis van een uurtarief.
 • Een behandelsessie kan tot maximaal 24 uur tevoren afgezegd worden; bij latere afzegging wordt het honorarium in rekening gebracht.
 • De deelgenoot begrijpt dat de behandeling de intentie heeft om ontspanning te bereiken, communicatie tot stand te brengen en de deelgenoot eventueel bewust te maken van energetische of emotionele blokkades die voor pijn of ongemak kunnen zorgen.
 • De deelgenoot begrijpt dat de behandeling niet bedreigend is, veilig en objectief en dat het de innerlijke wijsheid en intelligentie aanspreekt teneinde balans te (her)vinden in het lichaam en geest / systeem.
 • De deelgenoot is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.
 • De deelgenoot begrijpt dat alle informatie die vanuit de behandeling naar voren komt volledig vertrouwelijk wordt behandeld en dat er niets van deze behandeling openbaar wordt gemaakt zonder zijn/haar uitdrukkelijke toestemming.

Algemeen 

 • Body2mind verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u met uw behandeld arts of specialist te overleggen alvorens een sessie te ondergaan. Body2mind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van de behandelingen.

Annulering 

 • Annulering van een sessie is tot 24 uur voor aanvang, telefonisch mogelijk. Hierna wordt het sessie volledig in rekening gebracht.

 

 

Intake en uw gezondheid 

 • Is er sprake van medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt u medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient u dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dat melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf.

Contra indicaties 

 • Contra indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet begeleid kan worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of specialist. Om er zeker van te zijn dat u geheel of gedeeltelijk begeleid mag worden, zal een korte intake afgenomen worden. Let wel, indien de begeleider niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde begeleiding.

Privacy en geheimhouding

 • De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd opgeslagen.
 • Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

Facturering en betaling 

 • Tenzij anders is overeengekomen dient de klant direct na levering van de dienst aan de dienstverlener te betalen. De verplichtingen van de dienstverlener tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
  Voor het geval naar het oordeel van de dienstverlener de financiële positie van de klant risico’s met zich mee brengt, is de dienstverlener gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.